Paatsalu

Illuste KAH ala metsatööde arutelu 13.02.23


Kohtumise aeg 13.02.2023 kell 16–17
Kohtumispaik: Illussaare tee algus
Arutelul osales 9 inimest, nende seas 3 RMK töötajat
Metsaülem Jürgen Kusmin, varumisjuht Aive Leinpuu ja kaasamise spetsialist Susanna Kuusik
tutvustavad end ning selgitavad, et kohtumise eesmärk on kuulata kogukonnapoolseid mõtteid
Illussaare metsade kohta.
Koosolekul osaleja Magnus Arge: Kohalikud käivad mööda seda teed mere ääres, kalamehed jõe
ääres. Paljas küngas ilus vaadata ei oleks.
Metsaülem Jürgen Kusmin: Alustame sellest, et poolsaar on suures osas ranna piiranguvööndis ja see
seab suures osas piirangud metsatöödele. Lageraiet me piiranguvöödisse ei kavanda.
Koosolekul osaleja Rein Feld: Me saime palju tagasisidet külarahvalt, et sooviti osaleda, kuid ei
sobinud aeg – ei saa tulla kell 16. Parem oleks olnud nädalavahetusel. Praegu on kõige vaiksem aeg
meie külas. Poolsaare vastas elab palju huvilisi ja info pole jõudnud kõigini lähiümbruseski.
Jürgen Kusmin: Oleme pika protsessi alguses, kuulame hetkel teiepoolseid mõtteid ja leiame
kohtumiseks kõigile sobivama aja.
Varumisjuht Aive Leinpuu: Ootasime sellele kohtumisele ka valla esindajaid, seetõttu on aeg nädala
sees – nii hilja, kui valget aega metsa vaatamiseks on.
Kalju Kepp: Umbes 30 aastat tagasi tehti siin raietöid, mis tekitas teele rööpad. Varem oli võimalik
sõiduautoga mereni sõita – nüüd ei ole enam võimalik.
Rein Feld : Randa viivat teed ei hooldata.
Kalju Kepp: Seal on veel mõisnike kalmistu, mägra urud.
Jürgen Kusmin: Mõisnike kalmistu on meil teada ja kaardil, eraldise piirid on kraavi põhjas,
muinsuskaitseobjekti piir on natuke teine. Kalmistu ümbruses tuleb tööd kooskõlastada
Muinsuskaitseametiga ja teha nende seatud tingimustel. Otsime teie kirjelduse alusel mägra urud
üles.
Rein Feld: Mis plaanis on ja millal tahate töid teha?
Jürgen Kusmin: Sobilike raieviiside valimisel lähtume teie ettepanekutest ja looduslikest oludest.
Rannapiiranguvööndis on lageraie keelatud – kui uuendame, siis kasutades mõnda turberaietest.
Aegjärkse raie puhul raiutakse üle poolte puudest nii, et järele jääb ühtlaselt hõre mets, kus puude
vahe on ligi 8 m. Noored puud hakkavad kasvama vanade vahel ja ülejäänud vanad puud (v.a
säilikpuud) raiutakse 5–10 a pärast. Selline raieviis sobib männikutesse, mis on tormikindlamad ja
metsatüüpidesse, kui ei ole alusmetsa.
Häilraie puhul tehakse üle langi väiksed lagedad alad läbimõõduga kuni 40 m, aga esimeses etapis ei
tohi lagedate alade pind olla üle veerandi langi kogupinnast. Kui neis lagedates alades on mets
uuenenud (5–10 a pärast), siis laiendatakse järgmises etapis neid alasid servadest ja oodatakse uuesti
uuenemist laiendatud aladel. Kolmandas etapis raiutakse ülejäänud puud, v.a säilikpuud. Häilraie
puhul tehakse konkreetne lage ala ja ülejäänud mets raiest mõjutatud ei saa, seega on selle turberaie
liigi kasutusvõimalused avaramad.
Veerraie puhul on raieala kitsas, kuni puu kõrgune riba, mille kõrval tehakse järgmine riba siis, kui
eelmine on uuenenud. See raieviis ei ole väga tulemuslik, kuna langi laius on noorte metsapuude
kasvuks liiga kitsas.
Rein Feld : Kas teil on huvi männikute ja kuusikute raie vastu?
Jürgen Kusmin: Kõike tuleb uuendada ühtviisi järjepidevalt.
Metsaülem kutsub osalejaid üles veel esitama mõtteid, mida säilitada. Praegu on kõlama jäänud tee
ja mõisnike surnuaed.
Rein Feld: Tegemist on küla ainsa pääsuga mereni – me näeme seda puhkekohana, me ei taha, et see
oleks üks raielank. Silmale peab olema normaalne vaadata. Küla huvi on, et teerada saaks korda ja
seal poolsaare tipus võiks olla puhkekoht. Metsa tulebki majandada, me ei soovi, et jääks tegemata.
Magnus Arge: Kuidas autod välja liiguvad, kas raiute ainult palki või koristate ja purustate oksad ka?
Aive Leinpuu: Harvendusraiet tehes jäävad pinnasekahjustuste vältimiseks oksad masina alla, et ei
tekiks rööbast.
Kaire Feld: Kas need pärast koristatakse?
Aive Leinpuu: Ei, need lagunevad hiljem ise.
Jürgen Kusmin: Siin on väga oluline leida õige aeg tööde tegemiseks.
Rein Feld: Meie jaoks on oluline, et rööpaid ei tekiks.
Tekib arutelu parima võimaliku tööaja leidmiseks. Kui ei tule külma talve, ei saa talvel raiuda. Raiuda
saaks ka augustis-septembris, mil on kuiv aeg, kuid siis ei taha puhkajate pärast töid plaanida.
Arutatakse võimalikke väljaveolahendusi ja probleeme tuultega.
Jürgen Kusmin: Me saame tagada, et teed jäävad vähemalt endises seisukorras ja konsulteerime,
millised võimalused on randa viiva tee parendamiseks.
Rein Feld : Soovime, et vald osaleks samuti arutelus.
Jürgen Kusmin: Ootame ettepanekuid, millega peame metsatööde kava projekti koostades
arvestama, selle nädala lõpuks.
Kohalikud leiavad, et aeg ei ole piisav. Metsaülem selgitab, et oleme sellel koosolekul kuulnud juba
palju mõtteid ja ettepanekuid ning alates teate väljasaatmisest on olnud aega ettepanekuid esitada 3
nädalat. Metsaülem leiab, et saame edasi arutada ka siis, kui kava projekt on juba valmis. Kava
koostamise protsess kestab etappide kaupa kuni mai lõpuni.
Ühiselt lepitakse kokku, et umbes kuu aja pärast saadab metsaülem Illuste riigimetsa osas
metsatööde kava projekti, mida arutatakse üheskoos.
Kogukond soovib, et kaasamise ajakava saadetakse samuti e-postile.
Metsaülem lubab saata kohtumise memo ja kaasamise ajakava ning palub jagada infot teistele
kohalikele, kelle kontakte RMK-l ei ole.
Ühiselt arutatakse veel erinevaid loodusväärtusi ja elupaikasid, mis alal on teada. Varumisjuht palub
Keskkonnaametit teavitada, kui piirkonnas on teada pesakohti, mis metsatöid mõjutavad.